Algemene voorwaarden Linguana bvba

1. Toepassingsgebied

1.1. Elke overeenkomst door LINGUANA aangegaan, wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de klant, zelfs al werden deze later dan huidige algemene voorwaarden medegedeeld.

1.2. Een annulering van een bestelling is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt vóór enige daad van uitvoering van het werk én door LINGUANA schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de klant van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 20% der prijs van de bestelling verschuldigd aan LINGUANA.

2. Omschrijving van het werk

2.1. Het uit te voeren werk wordt omschreven in de overeenkomst.

2.2. Indien al verstrekt, wordt de aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van het werk enkel bij wijze van inlichting verstrekt en hij is derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van het werk) lastens LINGUANA.

2.3. Op drukwerk, vertaalwerk, foto’s en copywriting gelden de in de markt gebruikelijke toleranties qua afmetingen, kleur, type, …. .

2.4. Stockfoto’s worden niet in eigendom overgedragen aan de klant die ze aldus niet mag gebruiken, noch verdelen/vermenigvuldigen.

2.5. Hostingdiensten en veiligheidsupdates van websites worden standaard aangeboden voor een periode van 12 maanden en jaarlijks stilzwijgend verlengd voor telkens periodes van 12 maanden. Dit behoudens voorafgaandelijke, per aangetekende post gegeven opzeg tegen jaarlijkse verjaardag, die een opzegtermijn van minimaal 3 maanden in acht neemt. LINGUANA is gerechtigd de prijzen van deze hostingdiensten en veiligheidsupdates eenzijdig aan te passen voor zover de nieuwe prijzen marktconform zijn.

3. Prijs

3.1. LINGUANA hanteert 2 soorten prijzen: de globale prijs en de prijs per uur (uurtarief). Wordt er geen globale prijs overeengekomen, dan wordt er gerekend aan uurtarief. Dit bedraagt 80 EUR. Dit uurtarief wordt wat volume en tijdstip betreft, gefactureerd naar eigen inzicht van LINGUANA. De globale prijs wordt betaalbaar gesteld en dus gefactureerd in schijven: 20% van de prijs is verschuldigd bij het bereiken van een akkoord tussen partijen omtrent prijs en voorwerp (het zgn. sluiten van de overeenkomst), 30% van de prijs is verschuldigd bij aanvang van het werk en 50% van de prijs is verschuldigd bij (op)levering, te begrijpen als feitelijke bezitsoverdracht. Bij drukwerk en websitehosting is de gehele prijs op voorhand betaalbaar en kan LINGUANA uitvoering van het werk weigeren bij niet-betaling op vervaldatum van de factuur. Bij drukwerk is er één correctieronde begrepen in de prijs, de volgende correctierondes worden bijkomend aangerekend aan uurtarief (80 EUR per uur).

3.2. De prijs is deze zoals in de overeenkomst vermeld, tenzij LINGUANA zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, enz.), aanpassing waartoe LINGUANA gerechtigd is. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.3. De prijs, zo de globale prijs als de prijs per uur, geldt enkel voor de in de overeenkomst opgenomen werken. Werken die niet voorzien zijn in de overeenkomst zijn te beschouwen als meerwerken en zijn bijkomend te betalen, ook al werd een globale prijs overeengekomen. Behoudens afzonderlijk onderhandelde prijs, worden zij gerekend aan uurtarief (80 EUR per uur).

3.4. De prijs is exclusief B.T.W. en vervoerskosten, tenzij anders vermeld.

4. Aansprakelijkheid

4.1. LINGUANA gaat een middelenverbintenis aan ten overstaan van de klant, die zij, zo zij zulks aangewezen acht, kan uitbesteden in onderaanneming aan de persoon/personen van haar keuze. De zware fout of de opzettelijke fout van een onderaannemer kan LINGUANA niet worden toegerekend.

4.2. (Op)levering (te begrijpen als feitelijke bezitsoverdracht) van het werk houdt tevens aanvaarding van dit werk door de klant in.

4.3. De klant staat, op eigen kosten en vóór de uitvoering van het werk door LINGUANA, in voor het bekomen van alle vergunningen en toelatingen, ook op het vlak van de intellectuele rechten, voor dit werk. De klant dient ook alle nodige informatie aan LINGUANA te verschaffen teneinde de uitvoering van de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Het versturen van digitale

nieuwsbrieven gebeurt op basis van de door de klant aangeleverde adressen en dus uitsluitend op diens verantwoordelijkheid, ook in het geval de klant ten gevolge hiervan op spamlists terecht komt. De klant is tot integrale vrijwaring gehouden van LINGUANA, indien aangesproken door een derde (bv. aanspraak van een derde-intellectuele eigenaar in staking en/of schadevergoeding).

4.4. LINGUANA is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor beschadiging van de goederen die het voorwerp uitmaken van het werk, noch voor het falen of onvolledig weergegeven worden van digitale nieuwsbrieven, websites of webshops. LINGUANA staat ook niet in voor de schade ten gevolge van een verhuizing van domeinnaam. Evenmin garandeert LINGUANA permanente of absolute beveiliging van door haar ontworpen en/of ontwikkelde en/of gehoste websites, o.a. tegen inbraak en virussen. LINGUANA is niet aansprakelijk voor de posts op sociale media, noch naar vorm, noch naar inhoud toe. Wordt LINGUANA ter zake aansprakelijk gehouden door derden, dan is de klant er toe gehouden LINGUANA desbetreffend te vrijwaren. Enkel wanneer de klant het bewijs levert van bedrog, een opzettelijke dan wel een zeer zware fout zijdens LINGUANA – en van het oorzakelijk verband tussen deze fout/bedrog en de schade – is de aansprakelijkheidsexoneratie van huidig artikel niet toepasselijk. De vrijwaringsplicht van de klant voor aanspraken van derden geldt steeds onverkort.

4.5. LINGUANA is enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan het uitgevoerde werk die voortkomen uit grondstof – en/of fabrikatiegebreken van de daarbij gebruikte producten, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde. LINGUANA is geen vrijwaring verschuldigd voor andere gebreken, noch voor een eventuele non-conformiteit tussen werk en overeenkomst.

4.6. Elke rechtsvordering tot het bekomen van vrijwaring vanwege LINGUANA dient te worden ingesteld binnen de 3 maanden na de uitvoering van het werk, deze termijn een vervaltermijn zijnde, niet vatbaar voor stuiting of schorsing.

4.7. De vrijwaringsverplichting die LINGUANA desbetreffend eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot: hetzij het kosteloos heruitvoeren van het werk, hetzij de terugbetaling van de prijs van het werk en dit naar keuze van LINGUANA.

4.8. Schade als productieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden enz., komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door LINGUANA.

5. Betaling

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst, is de prijs, zoals gefactureerd, contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van LINGUANA bij ontvangst van de factuur. Bankkosten zijn ten laste van de klant. Het verzonden zijn van de factuur, op zich bewezen door de inschrijving ervan in het uitgaand facturenboek, levert het bewijs van de ontvangst ervan binnen redelijke termijn daaropvolgend.

5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 60 EUR), wat overeenkomt met de hinder die LINGUANA aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlintresten tegen 1% per maand (12% per jaar). De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlintresten worden per begonnen maand verrekend.

5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

5.4. Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de rente, het schadebeding en de kosten en dan pas op de hoofdsom van de factuur. Staan er meerdere facturen open dan wordt er eerst toegerekend op de oudste factuur.

5.5. Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de conventionele verwijlintresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien LINGUANA zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, ontbonden zijn lastens de klant zo: geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de klant zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de klant failliet werd verklaard of WCO/collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van LINGUANA op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

5.6. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant. De klant is bij veroordeling tot de rechtsplegingsvergoeding gehouden tot de maximale rechtsplegingsvergoeding in het betrokken geval.

5.7. Kosten verbonden aan technische bijstand bij een geschil zijn bij proceswinst verhaalbare kosten.

6. Niet-uitvoeringsexceptie

De klant is er niet toe gerechtigd (een deel van de) betaling in te houden opzichtens LINGUANA, om welke reden dan ook.
LINGUANA heeft een retentierecht op alle producten die zij onder zich houdt en die uiteindelijk bestemd zijn voor de klant (bv. een door LINGUANA bewerkt product of een specifiek voor de klant gemaakt product) tot aan de integrale betaling van alle sommen die blijken open te staan op moment dat normaliter (op)levering (d.i. de feitelijke bezitsoverdracht) dient te gebeuren.
Ook is LINGUANA er toe gerechtigd om bij niet-betaling van haar facturatie de door haar ontworpen en/of ontwikkelde en/of gehoste website van de klant te blokkeren tot aan integrale betaling van de openstaande facturatie. Zij kan daarvoor nooit in schadevergoeding worden aangesproken en de klant zal haar vrijwaren voor eventuele claims van derden.

7. Waarborgen

7.1. Indien het vertrouwen van LINGUANA in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken (bv. negatief Graydonrapport), is de klant er toe gehouden de door LINGUANA gevraagde waarborg(en) te verschaffen.

7.2. Komt de klant niet tegemoet aan deze verplichting dan is LINGUANA er toe gerechtigd de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van LINGUANA op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding forfaitair begroot op 75% van de waarde van het contract (behoudens bewijs van grotere schade).

8. Intellectuele eigendom

Alle resultaten die voortkomen uit de aan LINGUANA gegeven opdracht vormen haar uitsluitende intellectuele eigendom en de klant verwerft hooguit een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, doch wel te vergoeden gebruiksrecht ter zake, en dit met verbod tot kopiename, verdeling of vermenigvuldiging.
Het is LINGUANA steeds toegelaten de naam van de klant te vermelden en het gerealiseerde werk te beschrijven/tonen ter publicitaire doeleinden, tenzij het uit zijn aard confidentiële informatie betreft én de klant uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft aangegeven dat deze confidentialiteit dient gevrijwaard te worden.

9. Geschillen

9.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (al naar gelang het geval: de Rechtbank van koophandel of eerste aanleg, telkens afdeling Antwerpen, dan wel het Vredegerecht te Schilde) bevoegd tot beslechting van het geschil.

9.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

10. Nietigheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de overeenkomst.

Menu